Vissza
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről – eljárási szabályok

 

A minősítési keretszámról szóló közlemény

 

A miniszter a következő naptári évre (a továbbiakban: minősítési év) vonatkozóan minden év február utolsó napjáig a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi az úgynevezett „minősítési keretszámról” szóló közleményt. A közlemény tartalmazza:

− a lebonyolítandó minősítő vizsgák és a minősítési eljárások számát (minősítési keretszám),

− a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások szervezésének központi szabályait, valamint

− a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit.

[A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ép. r.) 10. § (1) bekezdés.]

 

A közleményben foglaltakra különös figyelemmel kell lenniük azoknak, akik önként szeretnének minősítési eljárásra jelentkezni, tehát nem kötelező a minősítésük, hiszen a közlemény mondja meg, hogy figyelembe véve a költségvetési keretek adta lehetőségeket, milyen feltételeknek kell megfelelni a következő évi minősítési eljáráson való részvételhez az egyes magasabb fokozatba történő besorolást elérni kívánó pedagógusoknak. A közleményt természetesen – de 2017-ig különösen − minden pedagógusnak és elsősorban köznevelési intézményvezetőnek (igazgatónak és más vezetőknek is) ismernie kell, mert ebben szerepelnek azok az előírások, amelyek meghatározzák, hogy a 2018. június 30-áig esedékes első kötelező minősítési eljáráson kiknek kell a következő évben átesniük. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 97. § (19) bekezdése szerint ugyanis:

„(19) A pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak első minősítésére vagy minősítő vizsgájára 2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között kerül sor.”

 

Mit is jelent pontosan ez a rendelkezés? Egyfelől azt, hogy a 2013. szeptember 1-jén, a pedagóguselőmeneteli-rendszer hatálybalépésekor a meghatározott munkakörökben (pedagógus, pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő munkakörökben) alkalmazottaknak öt éven belül minősítési eljárásban, az ezt követően Gyakornok fokozatba besoroltaknak minősítő vizsgán kell részt venniük. Ez utóbbi előírás – azok esetében, akik jogviszonyában nem volt megszakítás 2013 óta – 2015-ben teljesül(t) is, hiszen ekkor járt le a kétéves gyakornoki idejük. Érdemes feleleveníteni az ezzel kapcsolatos átmeneti szabályt az Ép. r.-ből, amely szerint:

„36. § (1) A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kjt. vhr.) a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A gyakornok kérelmére e rendeletnek a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha jogviszonya e rendelet hatálybalépése előtt keletkezett. Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.”

 

A fentiekben idézett joghely 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba, tehát az ezt követően, akár 2013. szeptember 2-án létesített jogviszonyok esetében kellett első ízben az új rendelkezések szerinti gyakornoki időt és a minősítő vizsgára vonatkozó előírásokat alkalmazni. Vagyis, aki 2013. szeptember 1-jén már alkalmazásban állt, és nem rendelkezett két év szakmai gyakorlattal, Gyakornok fokozatba került besorolásra, ám gyakornoki idejét még a korábbi szabályok [közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, illetve a 138/1992. (X. 8.). kormányrendelet szabályai] szerint töltötte le, illetve nem volt köteles minősítő vizsgát sem tenni, bár választhatta ezt a lehetőséget.

 

Visszatérve a minősítési keretszámról szóló közleményre, fontos megemlíteni, hogy a rendelet előírja a keretszám meghatározásának szempontjait, amely szerint

„(2) A minősítési keretszámot

az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer) rögzített kötelező minősítő vizsgák és eljárások száma,

a Kutatótanár fokozat esetén az 5. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján meghatározott létszám,

a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint

a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembevételével kell meghatározni.

(3) A keretszám nem lehet kevesebb, mint a 2. § (6) bekezdésében és a 3. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a minősítési évben lebonyolítandó kötelező minősítő vizsgák és minősítési eljárások száma.”

 

Jól látható, hogy a minősítési keretszám nem lehet kevesebb, mint a következő évben esedékes kötelező minősítő vizsgák és minősítési eljárások száma. Hogy a minősítő vizsga mikor kötelező, az egyértelmű, de esetleg kérdésként merülhet fel, hogy mit értünk kötelező minősítési eljárás alatt. Véleményem szerint három ilyen kategória van:

− Az egyik a Pedagógus I.-ből a Pedagógus II. fokozatba történő előrelépést célzó minősítési eljárás. Ez az Ép. r. szabályai szerint a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlat megszerzésekor esedékes [Ép. r. 3. § (1) bekezdés].

Ha abból indulunk ki, hogy első ízben és leghamarabb 2013. szeptember 1-jén történtek meg a Pedagógus I. fokozatba történő besorolások, akkor az ettől számított kilenc év múlva esedékesek az első kötelező minősítési eljárások (feltéve, hogy az érintett esetében nem volt megszakítás a jogviszonyban).

− A másik ilyen eset, ami részben felülírja az előbbi kategóriát, a már említett, Nkt. átmeneti szabálya szerinti 2018. június 30-áig esedékes első minősítési eljárás. Vagyis két – látszólag konkuráló – szabály is van az első minősítési eljárás esedékességére vonatkozóan. Ezt oldja fel az Ép. r. 36. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés:

„(2) A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus minősítési eljárása során 2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között a 3. § (1) bekezdésében meghatározott, a minősítési eljárásra történő jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni. A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást. A saját kezdeményezésre induló minősítési eljárás feltételeként előírt szakmai gyakorlat idejébe, a gyakornoki időben megszerzett szakmai gyakorlat kivételével be kell számítani a 2013. szeptember 1. előtt megszerzett szakmai gyakorlatot is.”

Vagyis a 2018. június 30-áig esedékes első kötelező minősítési eljárás

  • a 2013. szeptember 1-jén jogviszonyban álló,
  • a pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben (pedagógus, pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő) foglalkoztatottra vonatkozik,
  • akinek 2013. szeptember 1-jén több mint 8 év szakmai gyakorlata volt.

− A harmadik esete a kötelező minősítési eljárásoknak az Ép. r. 36. § (4) bekezdése szerinti eset, amely a 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusokra vonatkozik. A szóban forgó körhöz tartozóknak szintén legkésőbb 2018. december 31-éig a 3. § szerinti minősítési eljárásban kell részt venniük.

Folytatjuk.

2016-01-28 | Dr. Madarász Hedvig | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>