Vissza

Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése felmentésselAz alábbi cikkben sorra vesszük azokat a lépéseket, amelyeket egy pedagógus vagy más (állami vagy önkormányzati fenntartású) köznevelési intézményben dolgozó közalkalmazott felmentésekor pontosan végig kell járni. Figyelem! Ezt az eljárást kizárólag a törvényesség maximális betartásával szabad végigcsinálni, és ehhez megfelelő alaposság szükséges! A nem közalkalmazott pedagógusok esetében (például egyházi fenntartású intézmények) nem ezek a szabályok érvényesek.

 

Jogszabályi háttér:

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.) 25/A 38.§

a Munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény) 6477.§

 

A felmentést okának pontos meghatározása

 

  1. (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt − a 30/A-30/D §-aiban és a 32. §-ban foglalt korlátozással − felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha

megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták;

az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, a központi költségvetési szerv vezetője vagy az önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség;

a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált, vagy munkáját nem végzi megfelelően;

a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont].

A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tűnnie, és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű.

 

Felmentésre tehát kizárólag a Kjt. 30. § (1) bekezdésében felsorolt esetekben kerülhet sor.

Az (1) bekezdés első pontjában szereplő ok rendkívül ritka. Akkor fordul elő, ha egy többcélú intézmény egyik intézményegysége megszűnik.

Az (1) bekezdés második pontjában szereplő ok gyakori, előfordul például azokban az önkormányzati fenntartású óvodákban, ahol az óvodások létszámának alakulása miatt átszervezést hajtanak végre, ezért néhány közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség. Erről önkormányzati határozatot kell hozni a létszámcsökkentéssel érintett munkakörök és a csökkentendő létszám pontos megjelölésével. Ennek hiányában nem szabad hozzáfogni a felmentési eljáráshoz.

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (így annak tankerülete a KLIK alapító okiratában foglaltak szerint) nem minősül központi költségvetési szervnek. Az állami szférában létszámcsökkentést, átszervezést jelentő döntést tehát az Országgyűlés, a Kormány és az ágazatot irányító miniszter hozhat. Az állami fenntartású köznevelési intézményekben a KLIK területileg illetékes tankerülete gyakorolja a munkáltatói jogokat. A tankerület munkáltatói jogainak gyakorlása során elrendelhet létszámcsökkentést vagy átszervezést, de erre hivatkozó felmentést csak az Országgyűlés, a Kormány vagy az oktatásért felelős miniszter ezt elrendelő döntése alapján hozhat.

 

Kell-e tájékoztatni a közalkalmazotti tanácsot (közalkalmazotti képviselőt) a felmentéssel érintett személyek köréről a döntés közlése előtt?

 

A Mt. 7172.§-a szerint kizárólag csoportos létszámleépítés esetén van a munkáltatónak ilyen kötelezettsége. A 20 főnél kevesebb alkalmazotti létszám esetén a Mt. nem értelmezi a csoportos létszámcsökkentést, húsznál több munkavállaló esetében pedig 10 fős létszámcsökkentésnél kell csoportos létszámleépítésről beszélni.

 

A közalkalmazottakkal szemben fennálló tájékoztatási kötelezettség

 

Ha a felmentés a Kjt. 30.§ (1) a) vagy b) pontja alapján (azaz létszámcsökkentési döntést követően) történik, akkor a Kjt. 30/A §-a szerint írásban tájékoztatni kell a közalkalmazottat arról, hogy a munkáltatón belül, illetve a munkáltató fenntartója által fenntartott másik intézményben van-e lehetőség másik, a szakképzettségének megfelelő munkakör felajánlására.

 

Ebben az eljárásban okvetlen szerezze be a fenntartó írásos nyilatkozatát, és írásban közölje az érintettekkel, hogy erre a fenntartó által irányított intézményekben van (vagy nincs) lehetőség. A Kjt. 30/C § (1) bekezdésének elrendelése alapján a felajánlható állásokról legalább 10 nappal a felmentés átadása előtt tájékoztatni kell a közalkalmazottat.

 

A munkáltató által fenntartott másik intézmény az önkormányzati fenntartású óvodákban az önkormányzat által fenntartott bármely másik intézményt, az állam által fenntartott intézményekben a KLIK illetékes tankerülete (mint munkáltató) által fenntartott bármely másik intézményt jelenti.

 

Tájékoztatni kell továbbá a felmentés által érintendő közalkalmazottat a Kjt. 30/b § (1)(2) bekezdésében szereplő lehetőségről (lásd a következő pontban).

 

A cikk teljes egészében elolvasható az Iskolaszolga című folyóiratban.

2014-09-01 | Petróczi Gábor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>