Vissza

Az iskolai továbbképzés tervezése, a tanulmányi szerződésA nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (2) bekezdése alapján a pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal továbbképzésben köteles részt venni. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (2) bekezdése alapján a pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal továbbképzésben köteles részt venni. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező.

A részvételi kötelezettség megszegésnek komoly következménye lehet: annak a pedagógusnak, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen – munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – megszüntethető a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya.

 

Az ágazati törvény csak szűk körben enged kivételt a kötelező részvétel alól: így mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az ötvenötödik életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak sem, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.

 

A továbbképzés és a pedagógus-szakvizsga tervezésének részletszabályait a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet alapján ismertetjük.

 

A hétévenkénti kötelező továbbképzések köre

 

A szakmai megújító képzés

 

Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az adott pedagógus-szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez (szakmai megújító képzés). Ez a szabály az irányadó, ha a szakmai megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt.

 

A vezetőképzés

 

A köznevelési intézmény vezetőjének olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul a vezetői ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához (vezetőképzés).

 

Vezetőképzés a pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, pedagógus-szakvizsga megléte esetén másik olyan pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, amelynek során intézményvezetői szakképzettséget lehet szerezni. Vezetőképzés lehet

– a felsőoktatás keretében folyó,

– a jogi, a közgazdasági, a pénzügyi szakképzettség megszerzésére irányuló felkészítő képzés, valamint

– a legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan képzés, amely biztosítja a köznevelési intézmények vezetéséhez szükséges

 • tanügy-igazgatási,
 • korszerű pedagógiai szervezési,
 • korszerű pedagógiai taneszköz-alkalmazási ismeretek elsajátítását.

 

Részvételi lehetőségek

 

A hétévenkénti kötelező továbbképzés többféle módon is teljesíthető.

 

– A hétévenkénti továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. A tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc. A továbbképzés teljesíthető a hétévenkénti továbbképzés teljesítésébe beszámító képzéseken előadóként való részvétellel is, a képzés szervezője által kiállított igazolás alapján.

– A hétévenkénti továbbképzés teljesíthető ezen kívül a következő, bármelyik további szakképzettség vagy szakképesítés körébe tartozó,

 • a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél,
 • a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő, magasabb felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusban szerezhető további oklevél,
 • a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség megléte esetén további, a pedagógus-munkakör, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakör, a vezetői feladatok ellátásához szükséges, felsőfokú végzettségi szintet igazoló oklevél vagy szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél, tanítói szakképzettség megléte esetén további, a képzési és kimeneti követelmények szerinti műveltségi terület követelményeinek teljesítését igazoló oklevél,
 • a szakmai elméleti, szakmai előkészítő tantárgyat oktató, szakmai előkészítő, szakmai alapozó, pályaorientáció, szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatást végző, valamint gyakorlati képzést végző pedagógus esetén a szakirányú végzettség és szakképzettség mellett felsőfokú, vagy felsőoktatási, vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű szakképesítés vagy az első pedagógus-oklevél,
 • az ágazati törvény 98–99. §-ában felsorolt végzettség, szakképzettség mellett az ágazati törvény 3. mellékletében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • a pedagógus szakmai felkészültségét, képességeit, készségeit fejlesztő vagy új pedagógus- szakképzettség megszerzését megalapozó, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti részismeret megszerzésére irányuló, legalább harminc kreditpontot eredményező képzés elvégzését igazoló okirat,
 • a nevelőtestületi együttműködésben megvalósuló, tanulói eredményességben mérhető, komplex fejlődési projektekben való részvételt igazoló okirat,
 • az információ-technológiai eszközök nyújtotta előnyök teljes körű kihasználása érdekében az informatikai írástudást szolgáló Európai Számítógép-használói Jogosítvány: ECDL, ECDL START vagy ECDL Select elvégzését igazoló okirat,
 • az idegennyelv-tudást igazoló, államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló kormányrendelet szerinti legalább B1 szintű nyelvtudást igazoló okirat,
 • a kultúráért felelős miniszter által akkreditált továbbképzés elvégzését igazoló okirat, valamint a felsőoktatási intézmény által folytatott, kulturális területre vonatkozó képzések, szakirányú továbbképzések elvégzését igazoló oklevél és
 • az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában dolgozó, mérnöktanár végzettséggel rendelkező szakmai tanár esetében a megszerzett szakmérnöki szakképzettség megszerzésével.

– A következő, bármelyik továbbképzésen

 • két tanítási nyelvű iskolai oktatásban célnyelven tanító pedagógus a célnyelv szerinti országban, idegen nyelvet oktató pedagógus a nyelv szerinti országban, nyelvi felkészítésben,
 • nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban, kollégiumi nevelésben-oktatásban részt vevő pedagógus a nemzetiség nyelve szerinti országban, továbbá a nemzetiségek nyelvén oktató, kultúrájukat ápoló, külföldi intézményekben nyelvi felkészítésben, valamint népismeret, országismeret oktatásával összefüggő továbbképzésben,
 • héber nyelven nevelő, tanító pedagógus Izraelben nyelvi felkészítésben, illetve népismeret, országismeret oktatásával összefüggő továbbképzésben,
 • az Európa Tanács Pestalozzi programjában, az Európa Tanács Élő Nyelvek Európai Központja programjában, az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programjában meghirdetett, valamint a kétoldalú kormányközi munkatervek alapján szervezett továbbképzésben való részvétellel.

 

Kiemeljük, hogy a felsoroltakon való részvétellel akkor lehet teljesíteni a továbbképzés követelményeit, ha a munkáltató az elvégzést tanúsító okirat vagy a képzési program és a résztvevő írásbeli beszámolója alapján a továbbképzést elfogadja, feltéve, ha annak ideje legalább öt hét. Ha a továbbképzés ideje nem éri el az öt hetet, a részvételi időt naponként hat tanórai foglalkozásként kell beszámítani a hétévenkénti továbbképzés teljesítésébe.

 Teljesítse továbbképzési kötelezettségét - előfizetőként - díjmentesen kiadónknál! Tájékozódjon képzési kínálatunkról, és jelentkezzen tavaszi kurzusainkra!

2017-11-15 | Dr. Farkas Ildikó | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>