Vissza

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről – eljárási szabályokA pedagógusok előmeneteli rendszerében központi helyet elfoglaló minősítési eljárás (Gyakornok besorolású pedagógus Pedagógus I. fokozat megszerzésére irányuló eljárásában minősítő vizsga) egy két évet felölelő folyamat, amely minden évben az oktatásért felelős miniszter által megjelentetett közlemény közzétételével kezdődik.

 

A minősítési keretszámról szóló közlemény

 

A miniszter a következő naptári évre (a továbbiakban: minősítési év) vonatkozóan minden év február utolsó napjáig a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi az úgynevezett „minősítési keretszámról” szóló közleményt. A közlemény tartalmazza:

− a lebonyolítandó minősítő vizsgák és a minősítési eljárások számát (minősítési keretszám),

− a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások szervezésének központi szabályait, valamint

− a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit.

[A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ép. r.) 10. § (1) bekezdés.]

 

A közleményben foglaltakra különös figyelemmel kell lenniük azoknak, akik önként szeretnének minősítési eljárásra jelentkezni, tehát nem kötelező a minősítésük, hiszen a közlemény mondja meg, hogy figyelembe véve a költségvetési keretek adta lehetőségeket, milyen feltételeknek kell megfelelni a következő évi minősítési eljáráson való részvételhez az egyes magasabb fokozatba történő besorolást elérni kívánó pedagógusoknak. A közleményt természetesen – de 2017-ig különösen − minden pedagógusnak és elsősorban köznevelési intézményvezetőnek (igazgatónak és más vezetőknek is) ismernie kell, mert ebben szerepelnek azok az előírások, amelyek meghatározzák, hogy a 2018. június 30-áig esedékes első kötelező minősítési eljáráson kiknek kell a következő évben átesniük. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 97. § (19) bekezdése szerint ugyanis:

„(19) A pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak első minősítésére vagy minősítő vizsgájára 2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között kerül sor.”

 

Mit is jelent pontosan ez a rendelkezés? Egyfelől azt, hogy a 2013. szeptember 1-jén, a pedagóguselőmeneteli-rendszer hatálybalépésekor a meghatározott munkakörökben (pedagógus, pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő munkakörökben) alkalmazottaknak öt éven belül minősítési eljárásban, az ezt követően Gyakornok fokozatba besoroltaknak minősítő vizsgán kell részt venniük. Ez utóbbi előírás – azok esetében, akik jogviszonyában nem volt megszakítás 2013 óta – 2015-ben teljesül(t) is, hiszen ekkor járt le a kétéves gyakornoki idejük. Érdemes feleleveníteni az ezzel kapcsolatos átmeneti szabályt az Ép. r.-ből, amely szerint:

„36. § (1) A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kjt. vhr.) a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A gyakornok kérelmére e rendeletnek a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha jogviszonya e rendelet hatálybalépése előtt keletkezett. Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.”

 

A fentiekben idézett joghely 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba, tehát az ezt követően, akár 2013. szeptember 2-án létesített jogviszonyok esetében kellett első ízben az új rendelkezések szerinti gyakornoki időt és a minősítő vizsgára vonatkozó előírásokat alkalmazni. Vagyis, aki 2013. szeptember 1-jén már alkalmazásban állt, és nem rendelkezett két év szakmai gyakorlattal, Gyakornok fokozatba került besorolásra, ám gyakornoki idejét még a korábbi szabályok [közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, illetve a 138/1992. (X. 8.). kormányrendelet szabályai] szerint töltötte le, illetve nem volt köteles minősítő vizsgát sem tenni, bár választhatta ezt a lehetőséget.

 

Visszatérve a minősítési keretszámról szóló közleményre, fontos megemlíteni, hogy a rendelet előírja a keretszám meghatározásának szempontjait, amely szerint

„(2) A minősítési keretszámot

az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer) rögzített kötelező minősítő vizsgák és eljárások száma,

a Kutatótanár fokozat esetén az 5. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján meghatározott létszám,

a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint

a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembevételével kell meghatározni.

(3) A keretszám nem lehet kevesebb, mint a 2. § (6) bekezdésében és a 3. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a minősítési évben lebonyolítandó kötelező minősítő vizsgák és minősítési eljárások száma.”

 

Jól látható, hogy a minősítési keretszám nem lehet kevesebb, mint a következő évben esedékes kötelező minősítő vizsgák és minősítési eljárások száma. Hogy a minősítő vizsga mikor kötelező, az egyértelmű, de esetleg kérdésként merülhet fel, hogy mit értünk kötelező minősítési eljárás alatt. Véleményem szerint három ilyen kategória van:

− Az egyik a Pedagógus I.-ből a Pedagógus II. fokozatba történő előrelépést célzó minősítési eljárás. Ez az Ép. r. szabályai szerint a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlat megszerzésekor esedékes [Ép. r. 3. § (1) bekezdés].

Ha abból indulunk ki, hogy első ízben és leghamarabb 2013. szeptember 1-jén történtek meg a Pedagógus I. fokozatba történő besorolások, akkor az ettől számított kilenc év múlva esedékesek az első kötelező minősítési eljárások (feltéve, hogy az érintett esetében nem volt megszakítás a jogviszonyban).

− A másik ilyen eset, ami részben felülírja az előbbi kategóriát, a már említett, Nkt. átmeneti szabálya szerinti 2018. június 30-áig esedékes első minősítési eljárás. Vagyis két – látszólag konkuráló – szabály is van az első minősítési eljárás esedékességére vonatkozóan. Ezt oldja fel az Ép. r. 36. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés:

„(2) A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus minősítési eljárása során 2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között a 3. § (1) bekezdésében meghatározott, a minősítési eljárásra történő jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni. A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást. A saját kezdeményezésre induló minősítési eljárás feltételeként előírt szakmai gyakorlat idejébe, a gyakornoki időben megszerzett szakmai gyakorlat kivételével be kell számítani a 2013. szeptember 1. előtt megszerzett szakmai gyakorlatot is.”

Vagyis a 2018. június 30-áig esedékes első kötelező minősítési eljárás

  • a 2013. szeptember 1-jén jogviszonyban álló,
  • a pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben (pedagógus, pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő) foglalkoztatottra vonatkozik,
  • akinek 2013. szeptember 1-jén több mint 8 év szakmai gyakorlata volt.

− A harmadik esete a kötelező minősítési eljárásoknak az Ép. r. 36. § (4) bekezdése szerinti eset, amely a 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusokra vonatkozik. A szóban forgó körhöz tartozóknak szintén legkésőbb 2018. december 31-éig a 3. § szerinti minősítési eljárásban kell részt venniük.

Folytatjuk.

2016-01-28 | Dr. Madarász Hedvig | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>