Vissza

Hogyan ellenőrzik a Mester-, illetve a Kutatóprogramot?Az ellenőrzést alapvetően a munkáltató (vagyis az intézményvezető vagy a fenntartó) végzi, és ha szükségét látja, az OH-nak jelzi, hogy véleménye szerint a pedagógus nem tett eleget a programban vállaltaknak. Ezt követően az OH szakértőt von be ennek alátámasztására, és ha bebizonyosodik, hogy a programban foglaltakat a pedagógus nem teljesítette, vissza kell őt sorolni.

 

„(2) A Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógust foglalkoztató intézmény vezetője, intézményvezetői megbízással rendelkező pedagógus esetében az intézmény fenntartója − a külső szakmai partner bevonásával − évente a szeptember 1. és október 31. közötti időszakban megvizsgálja a Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógus által az átsorolása, vagy az előző vizsgálat óta eltelt idő alatt a Mester- vagy Kutatóprogramja megvalósítása, továbbá az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében végzett tevékenységet. Az intézményvezető, fenntartó az OH-t az ok megjelölésével írásban tájékoztatja arról, ha a Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár fokozatba besorolt pedagógus a programban vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget. Az intézményvezető, fenntartó a Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógus teljesítményének színvonalát ezzel összefüggésben nem értékelheti.
(3) Ha az OH a 14. § (4) bekezdésében meghatározott feltételnek megfelelő szakértő véleménye alapján megállapítja, hogy a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógus a programban vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, erről értesíti a pedagógust és munkáltatóját.” [Ép. r. 14/A. § (2)−(3) bekezdés]

Ugyancsak szabályozandó volt, hogy aki vezetői tevékenysége alapján kívánja az öt évre szóló Mesterpedagógus fokozatot elérni, annak – értelemszerűen – az eljárás teljes ideje alatt és nyilván a fokozatba történő besorolás időtartama alatt magasabb vezetői, vezetői megbízással kell rendelkeznie. Az erre vonatkozó szabályok a következők:
„(…) a vezetői vagy magasabb vezetői feladatok ellátásához kapcsolódó Mesterprogramot megvalósítani kívánó pedagógus esetében a minősítési eljárásra való jelentkezésnek és az eljárás eredményes befejezésének feltétele, hogy a pedagógus a jelentkezéskor és az eljárás teljes időtartama alatt rendelkezzen vezetői vagy magasabb vezetői megbízással, vagy – munkaviszonyban foglalkoztatott pedagógus esetén – ennek megfelelő vezetői munkakörrel.” [Ép. r. 4. § (1b) bekezdés]
„14/A. § (1) A Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógust az e fokozatba való besorolását megelőzően rá irányadó, de legalább Pedagógus II. fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának megfelelő kategóriába kell visszasorolni, ha (…) intézményvezetői feladatokkal összefüggő Mester- vagy Kutatóprogram vállalása esetén a vezetői, magasabb vezetői megbízása megszűnik, és a programja módosítását az ettől számított harminc napon belül nem kezdeményezte.” [Ép. r. 14/A. § (1) bekezdés e) pont]

Érdemes kiemelni, hogy a vezetői tevékenységek kapcsán feladatokat vállaló Mesterpedagógus bármilyen vezető beosztást betölthet, hiszen a jogszabály úgy fogalmaz, hogy „magasabb vezetői, vezetői megbízás”, ez pedig az összes vezetői szintet lefedi (tehát például igazgató-helyettes, tagintézmény-vezető is jelentkezhet úgy a Mesterpedagógus fokozatra irányuló minősítési eljárásra, hogy pluszfeladatként vezetői tevékenységfajtát választ).

Az idei évben a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokba történő átsorolásokra irányuló minősítési eljárásokkal kapcsolatos fontos átmeneti szabály, hogy a portfólió, pályázat feltöltésére szolgáló informatikai hozzáférést az OH 2016. augusztus 15-éig biztosítja. A feltöltésre pedig legalább negyvenöt nap áll a jelentkező rendelkezésére. (Ép. r. 39/I. §)

Újdonság még, hogy a Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetén más összetételű bizottság jár el, mint a többi minősítésnél. Eleve nem is minősítő, hanem bíráló bizottságról rendelkezik a jogszabály:
„(2) A Kutatótanár pályázatot háromfős bizottság bírálja el, amelynek egy tagját a Magyar Rektori Konferencia, egy tagját a Magyar Tudományos Akadémia, további egy tagját a Nemzeti Pedagógus Kar delegálja. A miniszter delegáltja tanácskozási joggal vesz részt a bíráló bizottság ülésén.
(3) A bíráló bizottság
− értékeli a Kutatótanár fokozat megszerzésére jelentkező pedagógus publikációs tevékenységének színvonalát, valamint
− szakmai szempontból elbírálja az OH által formai szempontból megfelelőnek minősített Kutatóprogramban foglaltakat.
(4) A bíráló bizottság tagjaira alkalmazni kell a minősítő bizottság tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat.” [Ép. r. 10/G. § (2)−(4) bekezdés]

Már nem az öt évre szóló besorolásokkal kapcsolatos, de fontos hiányt pótló szabályok is bekerültek a rendeletbe. Ilyen például, hogy a pedagógusok országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő pedagógusnak az ehhez szükséges továbbképzést meddig kell elvégeznie, illetve felkerülnie a szakértői névjegyzékbe. Ennek megfelelően a módosítás meghatározza, hogy
„a Mesterpedagógus fokozat megszerzésére történő jelentkezésekor tett nyilatkozata szerint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt venni, szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot ellátni szándékozó pedagógus esetében a minősítési eljárás eredményes befejezésének feltétele, hogy az ezzel kapcsolatos, a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI-rendeletben [a továbbiakban: 15/2015. (III. 13.) EMMI-rendelet] meghatározottak szerinti pedagógus-továbbképzésben vegyen részt és azt legkésőbb a pályázat feltöltési határidejének időpontjáig sikeresen befejezze.” [Ép. r. 4. § (1a) bekezdés]
„(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Mesterpedagógus fokozatba való besorolás feltétele, hogy ha a pedagógus szándéka
− az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként való részvételre irányul, akkor a 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet szerinti országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületen,
− a szaktanácsadói feladatok ellátására irányul, akkor a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI-rendelet szerinti szaktanácsadói névjegyzéken szerepeljen.” [Ép. r. 4. § (4) bekezdés]

2016-09-15 | Dr. Madarász Hedvig | Portfólió

Szeretnék ilyen híreket kapni >>