Vissza

A pedagógusminősítés 2016-ban módosult szabályaiMegjelent a 235/2016. (VII. 29.) kormányrendelet, amely a pedagógus-életpályáról és a pedagógusok minősítésének rendjéről szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendeletet lényeges mértékben módosította. Az alábbi cikkünkben áttekintjük a minősítési eljárásra, minősítő vizsgára történő jelentkezésre, a portfóliókészítésre és feltöltésre, a minősítés folyamatára vonatkozó szabályokat, figyelemmel azok 2016. évi, és várható 2017. évi módosítására.

 

A 2017. évi minősítési eljárásra vonatkozó határidők megváltozásáról

 

A 2017. évi minősítési tervbe történő bekerülés érdekében benyújtott jelentkezések határideje 2016. április 30-a volt, ahogyan a pedagógusoknak az ezt megelőző években is mindig április 30-áig kellett kitölteni és az intézményvezető számára eljuttatni a minősítési eljárásra történő jelentkezési lapot. A kormányrendelet megváltozott 10/A. § (2) bekezdése azonban az alábbiak szerint módosította a jelentkezési lapok benyújtására vonatkozó előírást.

 

10/A. § (2) A nem kötelező minősítő eljárás lefolytatását a pedagógus a jelentkezési lapon a minősítés évét megelőző év március 31-éig kezdeményezi az intézményvezetőnél.

 

Ezt a rendelkezést először a 2018. évi minősítési tervbe történő jelentkezések leadásakor kell alkalmazni, azaz a módosult határidő 2017. március 31-ére változott. A jelentkezési lap egyik példánya a jelentkezőnél marad. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelentkezési lap beadását követően – a kormányrendelet 10/A. §-ának (2b) bekezdésében elrendeltek szerint – az intézményvezetőnek továbbra is rögzítenie kell a jelentkezést az informatikai rendszerben.

 

Néhány esetben előfordult, hogy a minősítésre történt jelentkezést az intézményvezető a jelentkezés benyújtása ellenére nem rögzítette vagy tévesen rögzítette az informatikai felületen. Az eddig hatályban lévő előírás szerint az ezt a tényt észlelő pedagógus a jelentkezés évének május 31. napjáig kérhette az Oktatási Hivatalt a jelentkezési adatok rögzítésére vagy javítására. A megváltozott kormányrendelet ebben a vonatkozásban is új határidőt rögzít az alábbiak szerint.

−10/B. § (2) Ha az intézményvezető a minősítő vizsgát, a kötelező minősítési vagy – a pedagógus határidőig megtett kezdeményezése ellenére – a nem kötelező minősítési eljárásra való jelentkezést nem, illetve hibásan rögzítette az informatikai rendszerben, a pedagógus

  • a minősítési évet megelőző év május 10-éig,
  • év közben keletkező jogviszonnyal, vagy a pedagóguselőmeneteli-rendszer hatálya alá kerüléssel összefüggő, kötelező minősítés rögzítése esetén a rögzítés elmaradásának tudomására jutásától számított tíz napon belül kérheti a minisztertől a minősítési tervbe való felvételét.

(3) A kérelmet az OH-n keresztül kell benyújtani.

 

A minősítési eljárásra, minősítő vizsgára jelentkező vagy arra jelentkeztetett pedagógusok számára a legfontosabb határidő azonban a portfólió feltöltésének határideje, amely az eddigi eljárásokban mindig november 30-a volt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2017. évi és az ezt követő évek minősítési eljárásaira vonatkozó portfólió-feltöltési határidő módosult, az időpont 2016-tól november 25-ére változott. 11/A. §

(1) A pedagógus legkésőbb a minősítés évét megelőző év november 25. napjáig tölti fel portfólióját vagy pályázatát az informatikai rendszerbe.

(2) Ha a pedagógus a portfólió vagy a pályázat feltöltésére vonatkozó, az (1) vagy (1c) bekezdésben előírt határidőt elmulasztja, az OH megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési vagy bírálati eljárás sikertelenségét.

 

Megváltozott a minősítési eljárást, minősítő vizsgát akadályozó körülményekről a pedagógus, az intézményvezető vagy a bizottság elnöke vagy tagja részéről történő értesítés megküldésének határideje is. Ha bármelyikük részéről az eljárást akadályozó tényező merült föl, akkor az eddigiekben öt munkanapon belül, mostantól öt napon belül kötelesek értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 

11/B. § (3) Ha olyan körülmény merült fel, amely a minősítő vizsga, a minősítési eljárás lebonyolítását akadályozza vagy veszélyezteti, a pedagógus, a minősítő bizottság elnöke, tagja, vagy az e személyeket foglalkoztató intézmény vezetője (e bekezdés tekintetében a továbbiakban együtt: érintettek) a körülmény tudomására jutásától számított öt napon belül köteles értesíteni az OH-t

 

 

Az eljárási szabályok megváltozásáról

 

A módosított kormányrendelet – az eddigiekkel ellentétben – immár világosan rendelkezik arról, hogy a minősítési eljárás során a pedagógusok minősítési eljárásáról, minősítő vizsgájáról kiadott Útmutatónak azt a kiadását kell irányadónak tekinteni, amely az informatikai hozzáférés (portfóliós felület) megnyílásakor hatályban volt. Nem kell tehát egyetlen portfóliófeltöltőnek sem attól tartania, hogy az Útmutató készülő 4. kiadásában olyan szabályok jelennek majd meg, amelyeket az előző kiadás nem tartalmazott. Az eddigiekben nem szerepelt jogszabályi rendelkezés arról, hogy mely időpontig kell biztosítani a portfóliós felülethez való hozzáférést a pedagógusok számára, mostantól ez a probléma is rendeződött, ahogyan azt a következő jogszabályi idézetben látjuk majd. A hivatal tájékoztatása szerint várhatóan szeptember utolsó napjaiban megjelenik az Útmutató 4. kiadása, majd az ezt követő közeli napokban megnyílik a portfóliós felület, amelyről e-mailben tájékoztatást kapnak a minősítésre, minősítő vizsgára jelentkezett pedagógusok. Mivel a tervek szerint az Útmutató 4. kiadásának nyilvánosságra hozása megelőzi az informatikai felület megnyitását, a feltöltést már az Útmutató 4. kiadásában foglalt változások szerint kell végezni, ezekről cikkünk rövid, záró fejezetében tudunk némi információt adni.

 

9/B. § 6) A minősítő vizsga vagy minősítési eljárás során a portfólió vagy pályázat feltöltését lehetővé tévő informatikai hozzáférés megnyílásakor hatályos Útmutató szerint kell eljárni.

11/A. § (1a) A portfólió, pályázat feltöltésére szolgáló informatikai hozzáférést a minősítés évét megelőző év június 30-ától vagy év közben létesített munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony esetén ettől eltérő időpontban kell biztosítani úgy, hogy a portfólió, pályázat feltöltésére legalább negyvenöt nap álljon rendelkezésre.

 

Egyben sajnálattal azt is meg kell állapítanunk, hogy az Oktatási Hivatal nem tudta az imént idézett, módosított kormányrendeletben meghatározott június 30-ai határidőig biztosítani az informatikai hozzáférést, azaz a portfóliós felület megnyitásának lehetőségét.

 

Módosultak, pontosabbá váltak a pedagógusok nem kötelező minősítési eljárásra történő jelentkezésének visszavonási lehetőségeit tartalmazó szabályok. A pedagógus a nem kötelező minősítési eljárásra történő jelentkezését akkor vonhatja vissza, ha

− ha keresőképtelensége legalább két hónapja folyamatosan fennáll

− hozzátartozója tartós ápolására hivatkozva

10/A. § (2c) A nem kötelező minősítési eljárásban a jelentkezést a pedagógus legalább két hónapja folyamatosan fennálló keresőképtelenségére, vagy az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hozzátartozója tartós otthoni ápolására hivatkozással az OH-hoz intézett írásbeli nyilatkozatával amelyhez mellékelni kell az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa által kiadott igazolást a portfólióvédés vagy a pályázat védése időpontjáig vonhatja vissza.

 

A 12/C. § új rendelkezéseket tartalmaz a minősítési eljárás, minősítő vizsga felfüggesztésének lehetőségéről. Értelmezésekor figyeljünk arra, hogy a felfüggesztés nem ugyanazt jelenti, mint a korábban tárgyalt „visszavonás”. A minősítési eljárás felfüggesztése azt jelenti, hogy az Oktatási Hivatal – bizonyos körülmények fennállása esetén – az eljárás végrehajtását szünetelteti, majd a jogszabályban meghatározott idő elteltével, az adott körülmény beállásával a minősítést folytatja.

12/C. § (3) A minősítő vizsgát, minősítési eljárást, vagy a bírálati eljárást a pedagógus kérelmére fel kell függeszteni

a pedagógus tizenöt napot meghaladó keresőképtelensége időtartamára,

a pedagógus szülési szabadsága, valamint kötelezően biztosítandó fizetés nélküli szabadsága időtartamára,

a 4. § (1a) bekezdésében meghatározott pedagógus-továbbképzés elvégzéséig, de legfeljebb egy évre.

 

A minősítés sikertelensége

 

Az alábbiakban áttekintjük, hogy milyen esetekben kell számolniuk a minősítési eljárásra, minősítő vizsgára jelentkezett pedagógusoknak arra, hogy az Oktatási Hivatal a minősítési eljárás, minősítő vizsga sikertelenségét állapítja meg.

 

Az eljárás sikertelenségét fogja megállapítani az OH, amennyiben

− a pedagógus a portfóliót vagy a pályázatot nem töltötte fel, vagy – portfólió esetén – a hiánypótlásra való felhívásnak határidőben nem tett eleget,

− a minősítő vagy a bíráló bizottság megállapította, hogy a pedagógus a portfólió, pályázat részét képező eredetiségnyilatkozatban vállalt kötelezettségét megsértette,

− a pedagógus az eljárási díjfizetési kötelezettségének (a megismételt minősítő vizsga, minősítési eljárás, mesterpedagógusi vagy kutatótanári pályázat esetében) határidőben nem tett eleget

 

A harmadik bekezdésben felsorolt díjfizetési kötelezettség elmulasztása eddig nem szerepelt a jogszabály szövegében.

 A cikk teljes egészében elolvasható az Iskolaszolga aktuális számában.

2016-11-04 | Petróczi Gábor | Portfólió

Szeretnék ilyen híreket kapni >>