Vissza

Jár-e díjazás a többletmunkáért a pedagógusoknak?Annak eldöntésekor, hogy a pedagógus túlmunkát végzett-e, illetve hogy azért külön díjazás jár-e, a kötött munkaidő és az eseti helyettesítés jogszabályi előírásaiból kell kiindulni.

 

A nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvénynek (a továbbiakban: Nkt.) a pedagógusok munkakörben foglalkoztatottak munkaterhelését és munkaidő-beosztását érintő rendelkezések 2013. szeptember 1-jétől léptek hatályba. Ezzel a köznevelési intézményekben a pedagógus-előmeneteli rendszer szerint besoroltak kötelező óraszáma – a magasabb vezető és vezető megbízással rendelkezők kivételével – megszűnt. Helyébe lépett az Nkt. 62. § (5) és (6) bekezdése szerinti munkaidő-beosztás, amely a heti negyven óra munkaidőt harminckét óra kötött munkaidőre és heti nyolc óra „kötetlen” munkaidőre osztja. A kötött munkaidőben végzendő munkát – a tanítási, foglalkozási órákat a tantárgyfelosztás alapján készült órarenden keresztül, a többi feladatot közvetlenül – az intézményvezető rendeli el az arányos és egyenletes terhelés törvényi követelményének betartásával. A kötetlen munkaidő beosztását vagy felhasználását a pedagógus maga jogosult meghatározni.

Annak eldöntésekor, hogy a pedagógus túlmunkát végzett-e, illetve hogy azért külön díjazás jár-e, a kötött munkaidő és az eseti helyettesítés jogszabályi előírásaiból kell kiindulni.

 

Kötött és kötetlen munkaidő

A kötött munkaidő egy része az úgynevezett neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, amelyben tanítási órák, foglalkozási órák, illetőleg – a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép. r.) 17. § (2) bekezdése szerinti – egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el.

Az Nkt. 62. § (6) bekezdése alapján a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alapesetben heti 22-26 óra.

A gyakornok neveléssel-oktatással lekötött munkaideje az Nkt. 62. § (11) bekezdése szerint általános- és középiskolában heti 20 óra, óvodában heti 26 óra.

Az óvodapedagógusok számára nincs külön megállapított neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, a teljes kötött munkaidejüket óvodai foglalkozások megtartásával kell tölteni. A heti 32 óra kötött munkaidő felett legfeljebb heti négy órára részükre az óvodavezető nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok ellátását, a nevelőtestület munkájában való részvételt, gyakornok szakmai segítését, továbbá eseti helyettesítést rendelhet el. A munkaidőből fennmaradó – legalább heti négy órát – a pedagógus maga oszthatja be. A vezetőpedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje gyakorló óvodában heti 24 óra, más gyakorló nevelési-oktatási intézményben, gyakorló szakszolgálati intézményben heti 12 óra lehet.

A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben dolgozók neveléssel-oktatással lekötött munkaideje heti 20 óra.

A pedagógiai szakszolgálati intézményekben a pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött munkaideje heti 21 óra, amelyben a gyermekek, tanulók vizsgálatán túl egyéni, illetőleg csoportos foglalkozásokat, tanácsadást, gondozói tanfolyamokat tartanak.

Olyan kollégiumokban, amelyek nem foglalkoztatnak pedagógiai felügyelőt, a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje heti 30, gyakorló kollégiumban és fogyatékos tanulók kollégiumában heti 26 óra, amely teljesíthető az iskolai vagy kollégiumi foglalkozáson részt nem vevő tanulók - étkezési, alvási és a heti pihenőnapon, munkaszüneti napon teljesített ügyeleti időn kívüli - folyamatos pedagógiai felügyeletének ellátásával is. [Ép. r. 17. § (6) bek.]

 

A Mesterpedagógusnak abban az esetben, ha minősítés, pedagógiai-szakmai ellenőrzés, vagy szaktanácsadás során az Oktatási Hivatal megbízásából szakértői feladatot lát el, a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje legfeljebb heti 18 óra, óvodapedagógusnak heti 25 óra, vezetőpedagógusnak heti 10 óra, vezető óvodapedagógusnak heti 22 óra, ezenkívül őket tanítási hetenként legalább egy tanítási napra mentesíteni kell a munkahelyen történő munkavégzés alól annak érdekében, hogy eleget tegyenek szakértői, illetve szaktanácsadói feladataiknak. A munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére helyettesítésre nem oszthatók be.

Kollégiumban a szakértői feladatot ellátó, Mesterpedagógus fokozatba sorolt pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti 24, gyakorló kollégiumban és fogyatékos tanulók kollégiumában heti 20 óránál.

A szakértői feladatokat ellátó mesterpedagógus a munkavégzés alóli mentesítés napjára a munkahelyre nem rendelhető be munkavégzésre, így eseti helyettesítésre sem osztható be.

 

A Kutatótanárt a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részéből heti két óra munkaidő- kedvezmény illeti meg a Kutatóprogramjában foglaltak, valamint az együttműködési megállapodásban vállaltak teljesítése érdekében végzett tevékenység céljára. Hogy a Kutatótanár besorolású pedagógusnak ténylegesen hány órát kell tartani, az a részére megállapított neveléssel-oktatással lekötött munkaidőtől függ, amely tehát heti 20 és 24 óra közé eshet, amennyiben nincs osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, vagy pl. diákönkormányzatot segítő tanári megbízatása.

 

Az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő pedagógusnak, óvodai dajkának az Nkt. 65. § (7) bekezdése alapján lehetősége van úgy dönteni, hogy választása szerinti mértékben csökkentett munkaidőben dolgozik tovább. Ekkor bruttó illetménye a munkaidő csökkenésének ötven százalékával lesz kevesebb (pl. ha a munkaidő 50 százalékos csökkentését kérte, az illetménye csak 25 százalékkal csökken). Ennek feltétele, hogy az érintett a a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében szabályozott öregségi nyugdíjkorhatár (amely nem keverendő össze a nők negyven év jogosultsági idő alapján igénybe vehető nyugdíjára jogosultsággal) elérése előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkezzen pedagógus-munkakörben vagy óvodai dajkaként, valamint, hogy írásos bejelentését a nevelési, a tanítási év vagy a tanítási év első félévének befejezését megelőző hatvan nappal korábban tegye meg. Ez esetben – tekintettel arra, hogy a munkaidő csökkenéséről van szó – az annak 80 százalékát kitevő kötött munkaidő – azon belül a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő is – ennek arányában lesz kevesebb.

 

A kötött munkaidőben ellátandó feladatok és a munkaidő nyilvántartása

A kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással lekötött része feletti időben a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá az Ép. r. 17. § (4)-(5) bekezdése alapján eseti helyettesítést lát el.

 A cikk teljes egészében elolvasható az Iskolaszolga aktuális számában.

2016-12-12 | Nagy Erzsébet | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>