Vissza

Szakértő pedagógus beosztása eseti helyettesítésreA hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az Oktatási Hivatal által az adott tanévre szakértői feladatok ellátásával megbízott mesterpedagógus általában minden további nélkül kiírható eseti helyettesítésre. A számára elrendelt eseti helyettesítésre jórészt ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más pedagógus számára elrendelt eseti helyettesítésre.

 

Az eseti helyettesítés elrendelésekor a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 17.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglalt szabályokra kell figyelemmel lenni, azaz a (4) bekezdésben meghatározott esetekben elrendelt eseti helyettesítések száma:

  • nem haladhatja meg a napi két órát,
  • nem haladhatja meg a heti hat órát,
  • a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felett egy tanévben legföljebb 30 napon lehet eseti helyettesítést elrendelni.

Ezek a szabályok a szakértői feladatokat ellátó pedagógusra is változatlan formában érvényesek. Kivételt képez azonban a hétnek az a napja, amelyet a mesterpedagógus a tantárgyfelosztás elkészítésekor a szakértői feladatok ellátására kapott. Ha az adott a tanévben az OH nyilatkozatával megbízta a mesterpedagógust a szakértői (minősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói) feladatok ellátásával, akkor ez a napja az intézményben történő munkavégzés szempontjából védettnek tekintendő akár van az adott napon szakértői megbízása, akár nincs.

Vizsgáljuk át az e témakört meghatározó jogszabályokat a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet hatályos rendelkezéseinek áttekintésével!

  1. A köznevelési szakértőt foglalkoztató intézmény vezetője a minősítés évét megelőző év szeptember 1-jéig rögzíti az informatikai rendszerben a munkahét azon napját, amikor a szakértőt a 17/A. § (1) bekezdése szerint a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíti.

17/A. § (1) Ha a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több

a)    heti tizennyolc óránál,

b)   óvodapedagógus esetén huszonöt óránál,

c)    vezetőpedagógus esetében tíz óránál,

d)   vezető óvodapedagógus esetében huszonkettő óránál,

továbbá tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.

17/A. § (13)A 17. § és az (1)-(2) bekezdés alkalmazásakor a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje – a kerekítés általános szabályai alkalmazásával – nem lehet kevesebb, mint a munkaköre szerint rá irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának hetvenöt százaléka, vezetőpedagógus esetében legalább tizenegy óra.

17/A. § (4) A (2) és (3) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt úgy kell biztosítani, hogy a pedagógust hetenként legalább egy munkanapra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében. (5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt az intézmény vezetője az OH-nak - vagy szaktanácsadói feladatok ellátása esetén a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézménynek - a szakértői, szaktanácsadói feladatokra az adott minősítési naptári évre szóló megbízása alapján köteles biztosítani.

 A cikk teljes egészében elolvasható az Iskolaszolga aktuális számában.

2016-12-12 | Petróczi Gábor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>