Vissza

A 2016/2017. tanév második félévi teendőiA 2016/2017. tanév rendjét a 2016/2017. tanév rendjéről szóló12/2016. (VI. 27.) EMMI-rendelet határozza meg. Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb teendőket és határidőket.

 

Tanügyi dokumentációs feladatok 2017. január

− óraszám, létszámegyeztetés,

− az órarend ellenőrzése,

− törzslapok ellenőrzése,

− naplók ellenőrzése: havonta.

 

Az osztályfőnök félévi feladatai

− osztályfőnöki jelentés,

− statisztikai, illetve egyéb osztályadatok leadása,

− a 20 százalékos hiányzási mutató ellenőrzése.

 

Az osztályozóvizsga letételét a nevelőtestület akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének [51. § (8), (9)]. A gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályokat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. évi EMMI-rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) tartalmazza.

 

Félévi értesítő (ellenőrző):

− szöveges beírás: magatartás és szorgalom értékelése,

− számjegyes beírás: tantárgyi osztályzatok,

− dátumozás: az osztályozó értekezlet időpontja,

− aláírás: osztályfőnök és szülő,

− az igazolt és igazolatlan hiányzás óraszáma a lap aljára kerül.

 

Félévi bizonyítvány:

− Szöveges értékelés: osztályzatok (példás… rossz) (A magatartás és szorgalom elbírálásának szempontsorát javasolt a szülőknek eljuttatni.)

− A középfokú iskolába felvételiző tanuló általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványában a 27. § (2) és (3) bekezdéseinek megfelelően tanulmányi eredmények alatt kizárólag a félévi értesítőjében (ellenőrzőjében) szereplő osztályzatait, minősítéseit kell érteni. − A tanulmányi eredményekbe a magatartás és szorgalom értékelése, minősítése nem számítható be.

− Az igazolt és igazolatlan hiányzás óraszáma: az oldal aljára kerül.

 

Tanügyi-szervezési feladatok

 

A tanítási év első féléve 2017. január 20-áig tart. Az iskolák 2017. január 27-éig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetekben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.

 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot − a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével −, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. Az iskola félévenként összesíti az igazolatlan mulasztásokat, és ennek alapján megállapítja, hogy melyik tanulónak szűnik meg a tanulói jogviszonya.

 

A tanulónak félévkor osztályozóvizsgát kell tenni 64. § szerint, ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, tehát ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, illetve, ha

− felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, vagy

− engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget [64. § (2)], valamint ha

− a tanuló a félévi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. A tanuló − kiskorú tanuló esetén a szülője − a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig, az 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról (73. §).

 

A vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására [51. § (7)].

Vizsgát abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott, tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. Az iskolában tartott, tanulmányok alatti vizsgát az igazgató, a független vizsgabizottság előtti vizsgát a kormányhivatal vezetője engedélyezheti. Az iskola igazgatója a független vizsgabizottság előtti vizsga bejelentését követő nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. Csakúgy, ahogyan az iskola a tanítási év során bármikor szervezett egyéb osztályozóvizsga esetében, a félévi osztályozóvizsga esetében is a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni.

 

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. Ha a vizsgázó az (1) bekezdés szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tesz vizsgát, úgy az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti azt. Az iskolában szervezett tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg.

 

A tanulmányok alatti vizsga

− követelményeit,

− részeit,

− az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell meghatározni (65. §).

 

Az osztályozóvizsga alól felmentés nem adható. Az osztályozóvizsga helyéről és időpontjáról legalább tíz nappal a vizsgát megelőzően értesítenie kell a vizsgát szervező intézmény feladat-ellátási helye szerint illetékes kormányhivatalt. A kormányhivatal megbízottja megfigyelőként részt vehet a vizsgán.

 

Egy osztályozóvizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. (Osztályozóvizsgának számít a szakképző iskolában szervezett beszámoltatóvizsga is).

 

Félév végi értékelés

 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei, az osztályozóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani [64. § (1), (3)]. A félévi, illetve év végi osztályzat nem térhet el lényegesen – a tanuló kárára – a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától.

 

A tanuló félévi osztályzatáról a szülőt az értesítőben (az ellenőrzőben) kiállított félévi értesítőben kell tájékoztatni. Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztályzatát az év végi bizonyítványban is fel kell tüntetni. A tanuló félévi osztályzatairól az iskola az iskolai elektronikus napló alkalmazása esetén is köteles az értesítő (ellenőrző) útján, az osztályfőnök aláírásával és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával ellátott írásbeli tájékoztatást adni [100. § (4)].

 

A sajátos nevelési igényű tanulók

 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a helyi tanterv szakmai programjában estelegesen rögzített hosszabb követelményteljesítési idő felénél kell megállapítani [74. § (1)].

 

Az általános iskola felső tagozatán − a nevelőtestület döntése alapján − a sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozására, a tantárgyi követelmények eredményes teljesítését szolgáló felzárkóztatásra fordítható időtartamra vonatkozó döntést a nevelőtestület félévenként köteles felülvizsgálni, és a tanuló fejlődésének ismeretében megerősíteni vagy módosítani [138. § (5)].

 

Január végi teendők

− Félévi szülői értekezlet

− Nevelőtestületi értekezlet: az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül. Témája: a pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni

− az iskolaszéknek,

− az intézményi tanácsnak és

− a fenntartónak (70§ 4. (2)).

 

Időpontok:

− Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel: 2017. január 20.

− Az általános felvételi eljárás kezdete: 2017. január 21. A központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.

− A központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben:

− Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni: 2017. január 26. 14.00.

− Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal: 2017. január 27

− A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat: 2017. február 09.

− Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről − egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával − értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat: 2017. február 09.

− Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a hivatalnak): 2017. február 15.

 

Vizsgák, vizsgaidőszakok, vizsganapok

A szakmai vizsgák egyik lehetséges, írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenysége: 2017. február 6−10. 8.00-tól.

A rendészeti szakgimnáziumokban egyik szóbeli és gyakorlati vizsgalehetőség: 2017. január 9−13.

 

(Forrás: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló12/2016. (VI. 27.) EMMI-rendelet. A rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba és 2018. június 1-jén hatályát veszti.)

  A cikk teljes egészében elolvasható az Iskolaszolga aktuális számában.

2017-01-03 | Nagyné Béres Andrea | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>