Vissza

A tanév rendjéről szóló rendelet bemutatásaMegjelent a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI-rendelet. Az alábbiakban a szaktárca vezető jogászának elemzését olvashatják.

Bevezetés – általános tudnivalók


A vártnál és a megszokottnál később, de megjelent a 2020/2021. tanév rendjéről szóló rendelet 2020. augusztus 11-én. A szokásosnál későbbi megjelenést a járványhelyzet alakulásának figyelése indokolta, hiszen nem lehetett előre látni, hogy az új tanév milyen formában kezdhető meg. Ennek nyilván a tanév rendjéről szóló rendeletre is volt – nem csekély – hatása.


Akik a rendelet tervezetét is látták, azok számára feltűnhet, hogy elmaradtak a tantermen kívüli, digitális munkarend veszélyhelyzeten kívüli alkalmazhatóságára vonatkozó részek. Ennek is a járványhelyzettel összefüggő oka van, mégpedig az, hogy csak akkor lehet az új jogintézményt általános jelleggel bevezetni, ha a véget ér a pandémia, és a tapasztalatok kiértékelésére is volt már kellő idő. Fel kell hívni a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a rendelet tervezete is csak szűk körben, bizonyos időszakokban (pl. érettségi vizsgaidőszak előtt vagy a munkaszüneti napok körüli munkarend kapcsán megcserélt szombati munkanapokon) és intézményvezetői hatáskörben engedte volt meg az új típusú munkarendben történő oktatást.


Fentiek alapján a 2020/2021. tanév rendjéről szóló rendelet a megszokott tartalommal jelent meg, vagyis tartalmazza:
• a tanítási év kezdő és befejező napját,
• az őszi, téli és tavaszi szünetek idejét,
• a tanév egyéb fő határnapjait,
• a témaheteket,
• az érettségi vizsgák idejét (1. melléklet),
• a középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint az Arany János Programba történő felvételi eljárás 2020/2021. tanévre szóló feladatai időbeni ütemezését (2. melléklet).
Nem található meg ugyanakkor a rendeletben a szakmai vizsgák időpontja. Ez a köznevelési és a szakképzési rendszer szétválásával függ össze.


A továbbra is a köznevelés területén maradt szakgimnáziumban és szakiskolában a szakmai, képesítő vizsgák időpontját az oktatásért felelős miniszter 2020. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé az Oktatási Hivatal honlapján.


Újdonságok a 2020/2021. tanévben


Újdonságok is vannak a tanév rendjéről szóló rendeletben, melyek a következők:
• A nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) módosításával az általános iskolai beiratkozás időpontját már nem a kormányhivatalok határozzák meg, hanem a mindenkori tanév rendjéről szóló jogszabály tartalmazza. A 2020/2021. tanévben ez az időszak 2021. április 15-től 16-ig tart.
• Újdonság egy új témanap bevezetése: Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja).
• Az általános iskolák a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között kísérleti jelleggel megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által elkészített és informatikai rendszerének közvetítésével, az iskolák számára elérhetővé tett digitális mérő és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.
• Az, hogy szakmai ellenőrzést ír elő az oktatásért felelős miniszter a tanév rendjéről szóló rendeletben, nem újdonság, de a szakmai ellenőrzés témája évről évre változik. A következő tanévben 2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és dokumentálását. Az ellenőrzést – a szokott módon – a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2021. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.
Lássuk a konkrétumokat!
A 2021. tanítási év kezdete és vége, a félévi zárás időpontja
A 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd). A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - százhetvenkilenc nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenhét, gimnáziumban és szakiskolában százhetvennyolc nap a tanítási napok száma.
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap
a) középfokú iskolákban 2021. április 30.,
b) a két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2021. május 31.
Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját - a tanítási év első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg.
A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskoláknak 2021. január 29-ig kell értesíteni a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket, az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Alapfokú művészeti iskolában az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.


Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.


Tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok


A tanév rendjéről szóló rendelet most is biztosítja a lehetőséget, hogy a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használjon fel. Ebből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap pedig kizárólag pályaorientációs célra használható fel.


Az őszi szünet október 23-tól november 1-jéig tart, mivel az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).
A korábbi években már sokszor hangoztatott vélemény érvényesül azzal, hogy a téli szünetben nem lesznek „tört” hetek, hiszen a téli szünet előtti utolsó tanítási nap egy péntek: 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap pedig egy hétfői napra esik: 2021. január 4. (hétfő).


A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap – a vallási hagyományokat tiszteletben tartva és Nagycsütörtököt már szünetként kezelve – 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).
Az iskola a fentiekben meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával - heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.


A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák számára továbbra is adott a lehetőség, hogy a rendeletben főszabályként meghatározott szünetek időpontjaitól eltérjenek, továbbá úgy adjanak a tanulók részére szünetet, ahogy azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.
A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.


A vizsgákról
1. A 2020. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák
A B C
1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2020. október 16., 8.00
3. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv 2020. október 19., 8.00
4. földrajz földrajz 2020. október 19., 14.00
5. matematika matematika 2020. október 20., 8.00
6. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2020. október 20., 14.00
7. történelem történelem 2020. október 21., 8.00
8. francia nyelv francia nyelv 2020. október 21., 14.00
9. angol nyelv angol nyelv 2020. október 22., 8.00
10. kémia, gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek kémia, katonai alapismeretek,
természettudomány, pszichológia 2020. október 22., 14.00
11. ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak, vizuális kultúra ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak, vizuális kultúra 2020. október 26., 8.00
12. - filozófia 2020. október 26., 14.00
13. német nyelv német nyelv 2020. október 27., 8.00
14. belügyi rendészeti ismeretek mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma, belügyi rendészeti ismeretek 2020. október 27., 14.00
15. informatika informatika 2020. október 28., 8.00
16. orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek 2020. október 28., 14.00
17. olasz nyelv olasz nyelv 2020. október 29., 8.00
18. biológia, társadalomismeret biológia 2020. október 29., 14.00
19. spanyol nyelv spanyol nyelv 2020. október 30., 8.00
20. fizika, ének-zene fizika, ének-zene, művészettörténet 2020. október 30., 14.00
2. A 2020. évi október-novemberi szóbeli érettségi vizsgák
A B C
1. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont
2. szóbeli vizsgák - 2020. november 12-16.
3. - szóbeli vizsgák 2020. november 23-27.
3. A 2021. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák
A B C
1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű érettségi írásbeli vizsga Időpont
2. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv 2021. május 3., 9.00
3. matematika matematika 2021. május 4., 9.00
4. történelem történelem 2021. május 5., 9.00
5. angol nyelv angol nyelv 2021. május 6., 9.00
6. német nyelv német nyelv 2021. május 7., 9.00
7. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2021. május 10., 8.00
8. kémia kémia 2021. május 11., 8.00
9. földrajz földrajz 2021. május 11., 14.00
10. ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak 2021. május 12., 8.00
11. biológia biológia 2021. május 13., 8.00
12. társadalomismeret - 2021. május 13., 14.00
13. - informatika 2021. május 14., 8.00
14. ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek 2021. május 14., 14.00
15. informatika - 2021. május 17., 8.00
16. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2021. május 17., 14.00
17. fizika fizika 2021. május 18., 8.00
18. vizuális kultúra vizuális kultúra 2021. május 18., 14.00
19. francia nyelv francia nyelv 2021. május 19., 8.00
20. - filozófia 2021. május 19., 14.00
21. spanyol nyelv spanyol nyelv 2021. május 20., 8.00
22. - mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma 2021. május 20., 14.00
23. orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek 2021. május 21., 8.00
24. gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia 2021. május 21., 14.00
25. olasz nyelv olasz nyelv 2021. május 25., 8.00
4. A 2021. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák
A B C
1. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont
2. szóbeli vizsgák - 2021. június 3-10.
3. - szóbeli vizsgák 2021. június 14-25.

Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.
Ahogy arról már szó volt, a szakgimnáziumban és a szakiskolában a szakmai, képesítő vizsgák időpontját az oktatásért felelős miniszter 2020. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal honlapján.

2020-08-31 | dr. Madarász Hedvig | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>