Vissza

Szigorúbb szabályok a kötelező felvételt biztosító iskolával kapcsolatosanSzigorúbb szabályok a kötelező felvételt biztosító iskolával kapcsolatosan: az igazgató vizsgálhatja az életvitelszerű körzetben lakást.

körzeti iskola

A kötelező felvételt biztosító óvoda felvételi kötelezettségéhez hasonló szabályokat vezettek be 2020. szeptember 1-jével a körzetes iskolába tartozók felvételi körzetbe tartozásával kapcsolatosan. A köznevelésről szóló törvény 50. §-a alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola). A jogszabály-módosítás szigorúbb szabályokat vezetett be a kötelező felvételt biztosító iskola körzetébe tartozás igazolásával kapcsolatosan. A módosítás azt a gyakorlatot kívánta visszaszorítani, hogy egyes frekventáltabb – például Budapesten a II. vagy XII. kerületi – iskolákba történő felvétel érdekében a jelentkező tanuló családja nem valós lakcímadatokat szolgáltat az érintett iskola számára. A módosítás azonban csak a szükséges és arányos mértékben korlátozza a magánlakás védelméhez fűződő jogot azzal, hogy a családlátogatás intézményét csak egy megelőző igazolási mód sikertelensége esetén teszi lehetővé. Ez is csak abban az esetben történik meg, amennyiben egyáltalán felmerül olyan ok, amely alapján arra lehet következtetni, hogy az iskolai jelentkezés során fiktív lakcímet kívánnak felhasználni a jogosultság igazolására. Az iskolai vonatkozásban új szabályozás lényege, hogy a tanuló részéről három hónapnál régebbi jogszerű tartózkodást követel meg a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetében, ennek hiányában, vagy pl. fiktív lakcím esetén az illetékes területi védőnő által kiadott nyilatkozat szükséges az ottlakás igazolására. Védőnői nyilatkozat hiányában pedig végső soron családlátogatás keretében lehet tisztázni az iskolai körzetben lakás valódiságát.

A miniszteri rendelet 22. §-ának új (7) és (8) bekezdései szerint a köznevelésről szóló törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló
– a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és
– az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként
– az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. A családlátogatás nem rajtaütésszerűen történik, az igazgató vagy a bizottság a szülővel előzetesen egyeztetett időpontban keresi fel a családot. Az előzetes időpont egyeztetésre minimálisan két alkalommal van lehetőség. A miniszteri rendelet arra is kitér, mi történik akkor, ha sikertelen az időpont egyeztetés. Ha az iskola igazgatója az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább két időpont közül a tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel megtagadható.

Fontos: a jogszabályban megdönthető vélelemről van szó, amely lehetővé teszi, hogy a családlátogatás pótlásával, lehetővé tételével a vélelem megdőljön. Ezen túlmenően az iskola vezetője a vélelem fennállása esetén sem köteles megtagadni a felvételt, csupán lehetőséget kapott a megtagadásra. A döntés – mérlegelés alapján – az igazgató kezében van.

A cikk teljes egészében elolvasható az Iskolaszolga novemberi számában.

2020-10-10 | dr. Farkas Ildikó | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>